สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
อีเมล์ : weerap@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-224334, 044-224206
แฟกซ์ : 044-224205

อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข

ตำแหน่ง : รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
อีเมล์ : narumol@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-224338
แฟกซ์ : 044-224205

อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด

อีเมล์ : terasut@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 4493
แฟกซ์ : 4609


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อีเมล์ : boochai@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4422 3099
แฟกซ์ : 0-4422-3045, 0-4422-3053

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสหกิจศึกษา
อีเมล์ : buratink@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-224329
แฟกซ์ : 044-224205

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อีเมล์ : sunitiya@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4422 4518
แฟกซ์ : 0-4422-4521

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท


Professor Dr. Andrew Lian

อีเมล์ : andrew.lian@andrewlian.com
โทรศัพท์ : 4508

อาจารย์พิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน


ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์


ดร.สุเมธ แย้มนุ่น


ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร


ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ


ดร.พิมพิมล คงพิชญานนท์


รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุรศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล


อ.ดร.ถมรัตน์ ศิริภาพ


ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล
บุคลากร

น.ส.มณีเนตร กาบแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
อีเมล์ : maneenate@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 4680Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION