สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลนักศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
สถานที่ทำงาน
อีเมล์
นายนิรัตน์ แย้มโอษฐ์
(D5620159 )

 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์
(D5620265)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายณัชติพงศ์ อูทอง
(D5620272)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสุภารักษ์ เมินกระโทก
(D5620326)

ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส.

นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์
(D5620333)

บ.เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย

นางสาวอังคณา ธนปิยะวณิชย์
(D5620340)

บริษัท แพคริมกรุ๊ป

Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION