ปฏิทินการศึกษา

กิจกรรม

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พฤ. 3 ก.ค 57 พ. 29 ต.ค 57 พ. 11 มี.ค. 58
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พฤ. 3 ก.ค 57
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียน ศ. 11- จ. 14 ก.ค. 57 พฤ. 30 – ศ. 31 ต.ค.,

ส. 1 – อา. 2 พ.ย. 57

พฤ. 12 – อา. 15 มี.ค. 57
วันเปิดภาคการศึกษา อา. 15 ก.ค. 57 จ. 3 พ.ย. 57 16 มี.ค 58
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชา พฤ. 24 ก.ค. 57 พ. 12 พ.ย. 57 พ. 25 มี.ค. 58
วันสุดท้ายของการลดรายวิชา จ. 18 ส.ค. 57 ศ. 5 ธ.ค. 57 ศ. 17เม.ย. 58
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา จ. 22 ก.ย. 57 ศ. 30 ม.ค. 58 ศ. 22 พ.ค. 58
วันสุดท้ายของการเรียน จ. 6 ต.ค. 56 อา. 15 ก.พ 58 อา. 7 มิ.ย. 58
วันสอนชดเชย อา.31 ส.ค.,อา.102 ส.ค.,

อา.283 ก.ย. 57

อา. 30พ.ย. 57 อา.29มี.ค., อา. 5² เม.ย.,อา. 19³ เม.ย., อา. 34 พ.ค.,อา. 10พ.ค. อา. 176 พ.ค.,อา. 247 พ.ค. 58
สอบประจำภาค พ. 8 – ศ.10,

จ. 13 – ศ. 17 ต.ค. 57

จ. 16 – ศ. 20,

จ. 23- พ. 25 ก.พ. 58

จ. 8 –ศ. 12, จ. 15- พ. 17 มิ.ย. 58
ปิดภาคการศึกษา ส. 18 – ศ. 31 ต.ค.,

ส. 1 – อา. 2  พ.ย. 58

พฤ. 26 – ส. 28 ก.พ.,

อา. 1 – อา. 15 มี.ค. 58

พฤ 18 – อ. 30 มิ.ย., พ. 1 – อา. 12 ก.ค. 58
รวมเวลาปิดภาคการศึกษา รวม 16 วัน รวม 18 วัน รวม 25 วัน

 

 

หมายเหตุ :            ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี ปะจำปีการศึกษา 2557 ได้รับความเห็นชอบจาก

1.        สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

2.        สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556

3.        สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

4.        สภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

5.        สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการประชม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

วันหยุด ภาค 1   1วันสถาปนา มทส.

2วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (อ. 12 ส.ค. 57)

3วันพระราชทานปริญญาบัตร

วันหยุด ภาค 2   1วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศ. 5 ธ.ค. 57)

*** หยุดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (จ. 8 – ศ. 19 ธ.ค. 57)

หยุดเทศกาลปีใหม่ (จ. 29 – พ. 31 ธ.ค. 57, พฤ. 1 – ศ 2 ม.ค. 58)

วันหยุด ภาค 3   1วันจักรี (จ. 6 เม.ย. 58), วันสงกรานต์ (จ. 132, อ. 143, พ. 15เม.ย. 58)

5วันฉัตรมงคล (อ. 5 พ.ค. 58), 6วันพืชมงคล

7วินวิสาขบูชา (จ. 1 มิ.ย. 58)