ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รับจำนวน 10 คน ปริญญาเอก รับจำนวน 5 คน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร 0-4422-3014-5 เว็บไซต์ http://www.sut.ac.th/ces/ ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ 0-4422-4680 สาขาวิชาสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *