กำหนดวันส่งแบบฟอร์มขอขยายเวลาการขออนุมัติโครงร่างฯ และรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558

แจ้ง นักศึกษาทุกท่าน
        แจ้งเรื่องเอกสารที่นักศึกษาต้องนำส่งมายังสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดังนี้
        1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการขออนุมัติโครงร่างฯ ขอให้ส่งใบคำร้องทั่วไป (ท.99) ภายวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยที่เอกสารดังกล่าวมีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *