ขอให้นักศึกษาทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

ขอให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ซึ่งการประเมินการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือนักศึกษาให้เข้าประเมินที่เว็บไซต์  http://reg.sut.ac.th  ซึ่งสามารถเปิดดูขั้นตอนการประเมินได้จากเว็บดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *