ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตตานันท์ ติกุล

เนื่องจากวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันครบการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25 ปี และในงานวันดังกล่าว ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ในการนี้สาขาวิชาสหกิจศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตตานันท์ ติกุล กับผลงานวิจัยสถาบันขนาดเล็กดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่องความคิดเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *